PRIVĀTUMA POLITIKA - Projector

PRIVĀTUMA POLITIKA

Projector OÜ (Projector) rūp jūsu privātums un jūsu personas datu aizsardzība.

Šajā privātuma politikā („Politika”) ir izskaidrots, kā Projector (kontaktinformācija zemāk) vāc un lieto informāciju, kad jūs izmantojat kādu no pakalpojumiem, kas atrodas mūsu tīmekļa vietnē www.wrkland.com („Tīmekļa vietne”), vai ja izmantojat kādus citus pakalpojumus („Pakalpojumi”), ko mēs jums sniedzam.

Lietojot Tīmekļa vietni vai mūsu Pakalpojumus vai mijiedarbojoties ar tiem, jūs kā mūsu tīmekļa vietnes lietotājs vai kā mūsu klients („Lietotājs”, „Klients” vai „jūs”) piekrītat šīs Politikas noteikumiem un apstiprināt, ka esat izlasījis un izpratis visus šajā Politikā paredzētos noteikumus.

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, ieskaitot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) („GDPR”) un spēkā esošos nacionālos datu aizsardzības likumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā („Datu aizsardzības likums”).

Esam apņēmušies nodrošināt uz mūsu klientiem, potenciālajiem klientiem, to saistītajiem uzņēmumiem un ar tiem saistītiem indivīdiem attiecināmās informācijas privātumu un konfidencialitāti un ievērot zemāk izklāstīto politiku atbilstoši mūsu profesionālajiem pienākumiem un spēkā esošajiem Datu aizsardzības likumiem.
Mēs esam to Personas datu pārzinis, uz ko attiecas šīs Politikas darbības sfēra.

1. Politikas darbības sfēra
Šajā Politikā aprakstīts, kā mēs apstrādājam Personas datus saistībā ar:
• visiem jautājumiem, kas attiecas uz mūsu klientiem, bijušajiem klientiem un potenciālajiem klientiem;
• jaunumu vēstulēm un mārketinga informāciju;
• personāla atlases procesiem;
• sīkfailiem, kas tiek lietoti mūsu Tīmekļa vietnē;
• visām ar likumu noteiktajām mūsu saistībām attiecībā uz GDPR, ikvienu attiecīgu Datu aizsardzības likumu un visiem citiem likumiem un normatīviem aktiem, kādi var būt piemērojami.

2. Datu apstrādes nolūki, līdzekļi un saglabāšanas termiņi
a) Ziņas, publikācijas un pasākumi: Mēs varam lietot jūsu sniegto informāciju (vārds, tituls, amats, jūsu e-pasta adrese, visi norādītie tālruņa numuri, jūsu adrese un cita informācija), lai sūtītu jums jaunumus par jaunākajiem notikumiem Projector, pakalpojumu darbības sfēru, kādu jums nodrošinām, kā arī informāciju par visiem gaidāmajiem pasākumiem, kas varētu jūs interesēt, ieskaitot izglītojošus seminārus. Mēs lietosim jūsu Personas datus šajā nolūkā, kamēr jūs mūs neinformēsiet, ka vairs nevēlaties saņemt no mums šādu informāciju.
b) Sīkfaili: Mēs lietojam sīkfailus, lai iegūtu informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu Tīmekļa vietni. Sīkfaili mums sniedz iespēju nodrošināt jūs ar mērķtiecīgāku un pieejamāku pieredzi mūsu Tīmekļa vietnes izmantošanā. Trešo pušu sīkfaili palīdz mums uzlabot dažādos kanālos parādīto reklāmu atbilstību. Būtībā šī informācija nesatur nekādus datus, kas mums ļautu jūs identificēt individuāli kā fizisku personu.
c) Personāla atlase: Mēs varam lietot Tīmekļa vietni un citus saziņas kanālus, kas uzskaitīti Tīmekļa vietnē, lai vāktu informāciju par jūsu darba vai prakses pieteikumu. Mēs izmantosim Personas datus, kas ietverti dokumentos, ko iesniedzāt savā pieteikumā. Mēs saglabāsim datus, ko esam saņēmuši ar savu personāla atlases procesu starpniecību, tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izvērtētu pieteikumu un atbilstoši visiem attiecīgajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Turklāt mēs varam lūgt jūsu atļauju saglabāt jūsu Personas datus vēl kādu laiku pēc tam, kad esam izvērtējuši jūsu pieteikumu.

3. Jūsu Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums
Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, pamatojoties uz:
• jūsu atļauju;
• juridisku nolīgumu starp mums, kas veido datu apstrādes pamatu;
• juridiskām saistībām, kam esam pakļauti; un / vai
• mūsu likumīgajām interesēm nodrošināt savu pakalpojumu kvalitāti.
Mēs aprobežojam jūsu Personas datu apstrādi ar tā nolūka darbības sfēru, kādā dati tika vākti. Piekļuve jūsu Personas datiem aprobežosies ar to personālu, kam jāapstrādā Personas dati, lai izpildītu savus profesionālos pienākumus un savus tiešos uzdevumus pret jums kā pret Klientu. Jūsu Personas dati netiek glabāti vai apstrādāti ilgāk nekā tas nepieciešams saistībā ar datu apstrādes nolūkiem, kas uzskaitīti iepriekš.

Esam veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai garantētu jūsu Personas datu drošu apstrādi. Jūsu dati tiks apstrādāti tā, lai nodrošinātu konfidencialitāti un datu integritāti.

4. Jūsu Personas datu nodošana trešajām pusēm
Mēs izmantojam noteiktu trešo pušu pakalpojumus, lai nodrošinātu savu pakalpojumu un Tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Mums jānodod jūsu Personas dati šiem trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, lai šīs trešās puses varētu mums savus pakalpojumus sniegt. Šie trešās puses pakalpojumu sniedzēji ir uzskatāmi par datu apstrādātājiem. Personas dati, kas tiks nodoti šiem trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, aprobežosies ar to minimumu, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu trešās puses pakalpojumus.

Esam nodrošinājuši, lai visi trešās puses pakalpojumu sniedzēji, kuriem mēs nododam jūsu Personas datus, ievērotu mūsu norādījumus attiecībā uz to, kā tiek apstrādāti jūsu Personas dati. Jūsu Personas datu nodošanu regulē datu apstrādes nolīgumi vai datu apstrādes noteikumi, kādi pastāv starp mums un trešās puses pakalpojumu sniedzējiem. Visiem trešās puses pakalpojumu sniedzējiem kā datu apstrādātājiem jānodrošina, lai tie apstrādātu jūsu Personas datus tādā pašā rūpības un atbildības līmenī, kādā to darām mēs, un būtu juridiski atbildīgi pret jums un mums, ja datu apstrādātāji rīkotos pretēji šīm garantijām. Turklāt no šiem trešās puses pakalpojumu sniedzējiem tiek prasīts ieviest tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu datu aizsardzības līmeni, kāds līdzvērtīgs tam līmenim, kādā notiek mūsu datu apstrādes darbs.

5. Jūsu kā datu subjekta tiesības
Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai uzglabātie jūsu personas dati būtu precīzi un aktuāli. Mēs laipni lūdzam jūs mums palīdzēt šī pienākuma izpildē, noteikti informējot mūs par visām izmaiņām, kādas jāveic jebkādos jūsu Personas datos, ko apstrādājam.
Attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, jūs jebkurā laikā varat īstenot šādas savas tiesības:
a) Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības prasīt piekļuvi jebkādiem datiem, kurus var uzskatīt par jūsu Personas datiem. Tas ietver, piem., tiesības saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam jūsu Personas datus, kādu kategoriju Personas datus mēs apstrādājam un kāds ir mūsu datu apstrādes nolūks.
b) Koriģēšanas tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs koriģējam jebkādus jūsu Personas datus, ja uzskatāt, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
c) Iebilduma tiesības: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas datu apstrādi, tostarp, piemēram, pret jūsu Personas datu apstrādi mārketinga nolūkos vai kad mēs citādi pamatojam sevis veikto jūsu datu apstrādi ar likumīgām interesēm.
d) Dzēšanas tiesības: Jūs varat pieprasīt arī savu Personas datu dzēšanu, ja šādi Personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkos, kādos tie tika vākti, vai ja uzskatāt, ka apstrāde notiek nelikumīgi, vai ja uzskatāt, ka Personas dati ir jādzēš, lai sniegtu mums iespēju izpildīt juridisku prasību.
e) Tiesības uz datu pārvietojamību: Ja jūsu Personas dati ir/tiek apstrādāti automātiski ar jūsu atļauju vai, pamatojoties uz abpusējām līgumattiecībām, jūs varat prasīt, lai mēs nodrošinātu to, ka šie Personas dati būtu strukturēti izplatīti lietotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat prasīt arī to, lai šādi Personas dati tiktu pārsūtīti citam datu pārzinim. Paturiet prātā, ka pēdējo var darīt tikai tādā gadījumā, ja tas ir tehniski iespējams.
f) Savas atļaujas atsaukuma tiesības: Gadījumos, kad apstrāde tiek balstīta uz jūsu atļauju, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu šādas apstrādes atļauju.
g) Atteikšanās no mārketinga: Tāpat mēs jums sniedzam iespēju atteikties no mūsu saziņas ar jums, kad vien mēs nosūtām informāciju par mūsu firmu, mūsu organizētajiem pasākumiem vai kādu citu informāciju, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Turklāt jūs varat šādu atteikšanos veikt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

Ja jums ir sūdzības par to, kā apstrādājam jūsu Personas datus vai vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par mūsu datu apstrādes darbu, nevilcinieties ar mums sazināties jebkurā laikā, izmantojot informāciju, kas norādīta šīs Politikas 8.punktā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei („DPA”), ja uzskatāt, ka jūsu Personas dati apstrādāti nepareizi vai esam pārkāpuši jūsu kā datu subjekta tiesības. Jūs varat iesniegt sūdzību, sazinoties ar DPA, proti, vietā, kur iespējams, noticis jūsu kā datu subjekta tiesību pārkāpums vai neatbilstīga jūsu datu apstrāde, vai arī jūsu dzīves un darba vietā.
Šeit ir DPA saraksts, kas attiecas uz šīs Politikas darbības sfēru:
• Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija Igaunijā: http://www.aki.ee/en
• Datu valsts inspekcija Latvijā: http://www.dvi.gov.lv/en/
• Valsts datu aizsardzības inspekcija Lietuvā: https://www.ada.lt/go.php/lit/Eng

6. Jūsu datu apstrādes vieta
Mēs uzglabājam un apstrādājam Personas datus Eiropas Savienības ietvaros.

Iesniedzot mums savus Personas datus vai sniedzot atļauju savu Personas datu apstrādei, jūs piekrītat šādai savu datu apstrādei, ieskaitot datu uzglabāšanu. Mēs veiksim visus pamatoti nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai ar jūsu datiem rīkotos droši un saskaņā ar spēkā esošajiem Datu aizsardzības likumiem. Mēs neglabāsim nekādus jūsu Personas datus ilgāk kā tas nepieciešams šajā Politikā paredzēto nolūku izpildē. Piemēram, mēs varam nodot jūsu Personas datus, pamatojoties uz:
• Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību;
• Eiropas Komisijas izstrādātajām standarta datu aizsardzības klauzulām;
• DPA izstrādātajām standarta datu aizsardzības klauzulām;
• lietojot citus iespējamos aizsardzības līdzekļus un izņēmumus, kur to pieļauj spēkā esošie likumi.
|Jūs varat prasīt, lai mēs jums sniegtu papildu informāciju par jūsu Personas datu apstrādi, pamatojoties uz GDPR 15. pantu. Jūs varat, to darīt, sazinoties ar mums; jums jāizmanto kontaktinformācija, kas sniegta šīs Politikas beigās.

7. Kontaktinformācija
Nevilcinieties sazināties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi, vaicājumi, prasības vai sūdzības attiecībā uz savu Personas datu apstrādi, rakstot mums: info@projector.ee

8. Izmaiņas Politikā
Atbilstoši situācijai mēs varam veikt jebkādas izmaiņas šajā Politikā. Ja Politika jebkādā veidā būs mainīta, jaunākā šīs Politikas redakcija tiks publicēta mūsu tīmekļa vietnē. Rosinām jūs laiku pa laikam pārliecināties, vai šajā Politikā nav izdarītas kādas izmaiņas.