PRIVAATSUSPOLIITIKA - Projector

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Projector OÜ (Projector) hoolib teie privaatsusest ning isikuandmete kaitsest.

See privaatsuspoliitika(„eeskiri“) selgitab, kuidas Projector (kontaktteave allpool) kogub ja kasutab teavet, kui te kasutate mistahes meie veebilehel asuvaid teenuseid aadressil www.projector.ee („veebileht“) või kui te kasutate mistahes meie osutatud teenuseid („teenused“).

Meie veebilehte külastades või teenuseid kasutades nõustute kui meie veebilehe kasutaja või klient („kasutaja, „klient“ või „teie“) selle eeskirja sätetega ja kinnitate, et te olete neid lugenud ja neist aru saanud.

Me töötleme teie isikuandmeid selle privaatsuseeskirja alusel ning vastavuses kohaldatava õigusaktiga, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) („üldmäärus“) ning kohaldatavate Eesti, Läti ja Leedu riikliku andmekaitsealaste õigusaktidega („andmekaitseseadus“).

Me oleme võtnud endale kohustuse tagada oma klientidelt, potentsiaalsetelt klientidelt, nende sidusettevõtetelt ja seotud isikutelt saadud teabe privaatsuse ja konfidentsiaalsuse ning kinni pidada allpool esitatud eeskirjast sobivuses meie erialase vastutuse ja kohaldatavate andmekaitseseadustega.
Me oleme selle eeskirja reguleerimisalasse kuuluvate isikuandmete kontrollija.

1. Eeskirja ulatus
See eeskiri kirjeldab, kuidas me isikuandmeid töötleme seoses:
• kõigi küsimustega, mis on seotud meie klientide, endiste klientide ja potentsiaalsete klientidega;
• uudiskirjade ja turundusteabega;
• värbamismenetlusega;
• küpsistega, mida meie veebilehel kasutatakse;
• kõigi meie seadusjärgsete kohustustega seoses isikuandmete kaitse üldmäärusega, mistahes asjakohase andmekaitseseadusega ja seaduse või määrusega, mida võib kohaldada.

2. Andmetöötluse eesmärgid, vahendid ja säilitamistingimused
a) Uudised, väljaanded ja üritused: me võime kasutada teie edastatud teavet (nime, tiitlit, positsiooni, teie e-posti aadressi, mistahes esitatud telefoninumbrit, teie aadressi ja muud teavet), et saata teile viimaseid Projector muudatustega seotud uudiseid, meie osutatud teenuste ulatust ning samuti teavet tulevaste ürituste kohta, mis teid huvitada võib, sh koolitusseminare. Me kasutame teie isikuandmeid sellel eesmärgil, kuni te teavitate meid, et te ei soovi enam meilt sellist teavet saada.
b) Küpsised: me kasutame küpsiseid, et saada teavet, kuidas te meie veebilehte kasutate. Küpsised lubavad meil teile pakkuda efektiivsemat ja kättesaadavamat kogemust, kui kasutate meie veebilehte. Kolmandate poolte pakutud küpsised aitavad meil meie erinevatel kanalitel kasutatavate reklaamide asjakohasust tõhusamaks muuta. See teave ei sisalda üldiselt andmeid, mis lubaks meil teid füüsilise isikuna individuaalselt identifitseerida.
c) Värbamine: Me võime kasutada veebilehte ja teisi veebilehel loetletud kontaktkanaleid, et teie töökoha või tööpraktika avalduse kohta teavet koguda. Me kasutame isikuandmeid, mis on lisatud dokumentidesse, mille te olete meile oma avalduses esitanud. Me säilitame värbamismenetluse kaudu saadud andmed nii kaua kui vajalik, et avaldust hinnata, ning vastavuses kõigi asjakohaste seaduste ja määrustega. Lisaks võime me küsida teie nõusolekut, et säilitada teie isikuandmed mõni aeg pärast seda, kui me oleme teie avaldust hinnanud.

3. Teie isikuandmete töötlemise juriidiline alus
Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel alustel:
• teie nõusolek;
• meievaheline juriidiline leping, mis määrab andmetöötluse alused;
• juriidilised kohustused, millele me allutatud oleme; ja/või
• meie õigustatud huvi tagamaks oma teenuste kvaliteedi.
Me piirame teie isikuandmete töötlemist andmete kogumiseesmärgi ulatuses. Teie andmetele pääsevad ligi ainult töötajad, kellel on vaja teie andmeid töödelda, et täita oma ametialaseid kohustusi ja vastutusi teie kui kliendi suhtes. Teie isikuandmeid ei säilitata ega töödelda kauem, kui on vaja seoses andmetöötluse eesmärkidega, mis me oleme ülal loetlenud.

Me oleme võtnud asjakohased, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et kindlustada teie isikuandmete turvaline töötlus. Teie andmed töödeldakse sellisel viisil, et kindlustada konfidentsiaalsus ja andmeterviklus.

4. Teie isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Me kasutame kindlate kolmandate isikute teenuseid, et tagada meie teenuste ja veebilehe funktsionaalsus. Me oleme kohustatud teie isikuandmed edastama nendele kolmandatele isikutele, et nad saaksid pakkuda teile oma teenuseid. Need kolmandast isikust teenusepakkujad on andmete töötlejad. Isikuandmed, mis edastatakse nendele teenusepakkujatele, on piiratud miinimumini, mis on vajalik, et tagada kolmanda isiku poolne teenuste pakkumine.

Me oleme taganud, et kõik kolmandast isikust teenusepakkujad, kellele me teie isikuandmed edastame, järgiks meie juhiseid seoses sellega, kuidas teie isikuandmeid töödelda. Teie isikuandmete edastamine on sätestatud andmetöötluslepingutega või andmetöötlustingimustega, mis on sõlmitud meie ja kolmandast isikust teenusepakkujate vahel. Kõik kolmandast isikust teenusepakkujad kui andmetöötlejad peavad tagama, et nad töötleksid teie isikuandmeid samasuguse hoole ja hoolsusega, kui meie seda teeme, ja on juriidiliselt vastutavad nii teie kui ka meie ees, kui andmetöötlejad käituvad garantiide suhtes vastupidiselt. Lisaks on kolmandast isikust teenusepakkujad kohustatud rakendama tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada meiega võrdne andmekaitse tase.

5. Teie õigused andmesubjektina
Meil on kohustus tagada teie isikuandmete õigsus ja ajakohasus. Palume teil meid aidata seda kohustust täita, tagades selle, et te teavitate meid, kui tehtud on mingigi muudatus teie isikuandmetesse, mida me töötleme.
Te võite seoses oma isikuandmete töötlemisega kasutada igal ajal järgmisi õigusi.
a) Õigus juurdepääsuks: teil on õigus paluda juurdepääsu mistahes andmetele, mida võib pidada teie isikuandmeteks. See sisaldab näiteks õigust olla teadlik, kas me töötleme teie isikuandmeid, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme ja meie andmetöötlemise eesmärkidest.
b) Õigus parandada: teil on õigus paluda, et me muudaks mistahes isikuandmeid, kui teile tundub, et need on valed või mittetäielikud.
c) Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus mitte lubada teatud isikuandmete töötlemist, sealhulgas näiteks keelata oma isikuandmete töötlemist turunduslikel eesmärkidel või kui meie muul moel tugineme teie andmete töötlemisel oma õigustatud huvile.
d) Õigus andmete kustutamisele: te võite samuti paluda oma isikuandmed kustutada, kui see pole enam vajalik eesmärgil, milleks seda koguti, või kui te arvate, et töötlus on ebaseaduslik või te arvate, et isikuandmete kustutamine on vajalik õigusnõuete täitmiseks.
e) Õigus andmete teisaldamisele: kui teie isikuandmeid on teie loal või vastastikuse lepingulise suhte põhjal automaatselt töödeldud, võite paluda, et me annaksime teile teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Enamgi veel, te võite ka paluda oma isikuandmed saata teisele töötlejale. Pidage meeles, et see on võimalik ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.
f) Õigus oma nõusolek tagasi võtta: juhtudel, kui töötlemine on toimunud teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal oma nõusolek sellise töötlemise kohta tagasi võtta.
g) Loobuda turundusest: me anname teile ka võimaluse loobuda meievahelisest suhtlusest, millal iganes me saadame teile teavet firma, meie korraldatud ürituste või mõne muu teabe kohta, mis meie arvates võib teid huvitada. Lisaks on teil võimalik loobuda igal ajal lihtsalt meiega ühendust võttes.

Kui teil on kaebusi, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või soovite lihtsalt teada rohkem meie andmetöötlustegevusest, võtke meiega ühendust, kasutades eeskirjade lõpus olevat teavet.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui te arvate, et teie isikuandmeid töödeldakse valesti või kui me oleme teie andmesubjektiõigusi rikkunud. Kaebust saate esitada, võttes ühendust kohaliku jurisdiktsiooni andmekaitseasutusega, milleks võib olla teie andmesubjektiõiguste väidetava rikkumise järgne asukoht või sobimatu andmetöötlemise asukoht või elu- ja töökoht.
See on nende andmekaitseasutuste loend, mis on selle eeskirja ulatuses asjakohased:
• Eesti Andmekaitse Inspektsioon: http://www.aki.ee/et
• Läti Andmekaitse Inspektsioon: http://www.dvi.gov.lv/en/
• Leedu Andmekaitse Inspektsioon: https://www.ada.lt/go.php/lit/Eng

6. Teie andmete töötlemise asukoht
Me säilitame ja töötleme isikuandmeid Euroopa Liidu piirides.

Esitades oma isikuandmeid meile või nõustudes oma isikuandmete töötlemisega, nõustute te oma andmete töötlemisega, sealhulgas andmete säilitamisega. Me võtame kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et tagada teie andmete turvaline käsitlemine vastavalt andmekaitseseadusele. Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on meie eeskirjades toodud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Näiteks võime me teie isikuandmeid edastada järgmistel alustel:
• Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus;
• Euroopa Komisjoni välja töötatud andmetöötluse tüüptingimused;
• andmekaitseasutuste välja töötatud andmetöötluse tüüptingimused;
• teiste võimalike ettevaatusabinõude ja erandite kasutamine, kui see on rakendatavate seadustega lubatud.
Nagu kõigi teie isikuandmete puhul, võite paluda teavitada end oma isikuandmete töötlemise üksikasjadest isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 alusel. Te võite, nagu ka mistahes andmesubjekti õiguste teostamisel, teha seda, võttes meiega ühendust eeskirjade lõpus oleva teabe kaudu.

7. Kontaktandmed
Kui teil tekib mingeid küsimusi, päringuid, soove või kaebusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, võtke meiega julgelt ühendust aadressil: projector@wrkland.com

8. Eeskirjade muudatused
Meil on õigus käesolevaid eeskirju mis tahes ajal uuendada. Kui eeskirju on muudetud, siis postitame uue eeskirjade versiooni oma veebilehele. Soovitame aeg-ajalt kontrollida, kas mingeid muudatusi on eeskirjadesse tehtud.